Zorgvisie

Zorg en leerlingenbegeleiding ...

 • begint met goed onderwijs.
 • zorgt voor alle leerlingen.
 • omvat alle initiatieven die leerlingen ondersteunen in hun totale persoonlijkheidsontwikkeling.
 • is de verantwoordelijkheid van de school, in samenwerking met alle actoren (school, CLB, pedagogische begeleidingsdienst) en partners (ouders, welzijn, gezondheid, gezinswerking, …).
 • steunt op drie pijlers:
  • Het begeleiden van het leerproces
  • Het begeleiden van de sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Het begeleiden van de schoolloopbaan
 • is participatief.
  Ze doet beroep op de verantwoordelijkheid van iedereen die bij de leerling betrokken is. Deze gedeelde bekommernis vertaalt zich in een geïntegreerde leerlingenbegeleiding. Systematisch overleg, constructieve communicatie en samenwerking tussen alle actoren en partners vormt de kern van leerlingenbegeleiding.
 • verloopt doelgericht, planmatig en gefaseerd.
  Het zorgcontinuüm is een referentiekader om leerlingenbegeleiding vorm te geven en inhouden en verantwoordelijkheden vast te leggen.
 • bekijkt de leerling in zijn context met aandacht voor de wisselwerking tussen de leerling en zijn omgeving en hun wederzijdse beïnvloeding.
 • gaat uit van het belang van de leerling.
  Ze benut de mogelijkheden en de positieve factoren van de leerling en zijn omgeving. Leerlingen bevragen en samen zoeken naar gepaste ondersteuning is essentieel.
 • doet beroep op de professionaliteit van het schoolteam.
  Elk teamlid gaat tijdens het onderwijsleerproces doelgericht om met de verschillen tussen de leerlingen.
 • Zorg en leerlingenbegeleiding spreekt de deskundigheid van het CLB aan.
  Deze deskundigheid situeert zich op het vlak van informatie verschaffen, vraagverheldering, gegevensverzameling, diagnosestelling en kortdurende begeleiding. Het CLB vervult tevens de draaischijffunctie met partners vanuit welzijn, gezondheid en gezinswerking …

Zorg en leerlingenbegeleiding realiseren die functioneel, effectief en efficiënt is, vraagt structurele keuzes op schoolniveau.